Integritetspolicy för Marknadsrespons AB

Marknadsrespons i Lidköping AB (”Marknadsrespons”) värnar om din personliga integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Marknadsrespons är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy. När dina personuppgifter registreras eller på annat sätt behandlas har du enligt svensk lag rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.

På vår hemsida och i all utgående korrespondens finns länkar eller hänvisningar till denna policy i syfte att du alltid ska kunna komma åt informationen lättillgängligt. I policyn har vi sammanställt information om vilka kategorier av personer som vi behandlar personuppgifter om, hur behandlingen sker, vad du har för rättigheter samt hur du kan begära en så kallad reklamspärr.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling på info@marknadsrespons.se eller på 0510 – 220 95. 

1. Om oss som företag

Marknadsrespons bedriver marknadsföring och konsultationer inom marknadsföring åt olika företag. Marknadsrespons agerar som eventarrangör och arrangerar mässor i bland annat Norge, Danmark, Finland och Sverige. Marknadsföringen bedrivs mot fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar och dess styrelseledamöter. Marknadsföring bedrivs även mot yrkesverksamma personer. Genom kontakt via post, e-post, SMS och telefon bjuder Marknadsrespons in företag och yrkespersoner till olika mässor, samt säljer platser till olika mässor.

2. Vad för personuppgifter vi behandlar och varför

2.1 Kunder

Personuppgifter som kan behandlas om dig som kund är vanliga personuppgifter såsom ditt namn och din företagsepostadress. När du beställer någon av våra tjänster på brfadresser.se, genom e-post, telefon eller på något annat sätt behöver Marknadsrespons behandla vissa personuppgifter för att kunna fullgöra det avtal som uppstår eller för att kunna vidta åtgärder inför att ett avtal träffas. Fullgörandet av avtalet tillsammans med vårt berättigade intresse av att administrera kundförhållandet är vårt ändamål och vår lagliga grund för behandlingen.    

2.2 Styrelseledamöter i bostadsrättföreningar

Personuppgifterna vi behandlar om styrelsemedlemmar i Sveriges olika bostadsrättsföreningar kommer från allmänt tillgängliga källor, såsom Bolagsverket. Vem som helst har alltså tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. De personuppgifter vi behandlar är s.k. vanliga personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas endast för att säkerställa identifiering och säljs aldrig vidare till någon tredje part. Vi behandlar heller aldrig så kallade känsliga personuppgifter.

Ändamålet med vår behandling är att kunna marknadsföra våra tjänster och i vissa fall att sälja personuppgifter om styrelsemedlemmar till andra företag som vill marknadsföra sig. Vid försäljning till andra företag har det mottagande företaget ett eget personuppgiftsansvar gentemot dig som registrerad. Marknadsrespons lagliga grund för behandlingen är att vi har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster. Du har dock alltid rätt att invända mot marknadsföring som riktas till dig och vi tillmötesgår alltid en sådan begäran. Under rubriken ”Reklamspärr” följer enkla instruktioner om hur du begär ett stopp av utskick.

2.3 Yrkesverksamma personer och prospekts

Personuppgifter vi behandlar om yrkesverksamma personer och prospekts kommer från allmänt tillgängliga källor såsom olika företags hemsidor. Vem som helst har alltså tillgång till personuppgiften då den är publicerad på internet av det aktuella företaget. För denna kategori av personer behandlar vi endast e-postadress till den aktuella yrkesverksamma personen på företaget. Ändamålet med behandlingen är vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra våra tjänster. Att vi har ett berättigat intresse av personuppgiftsbehandlingen utgör också vår lagliga grund.

3. Information om överföring, säkerhet, lagringstid och dina rättigheter

3.1 Överföring till tredjeland

Vi överför inte aktivt personuppgifter till ett land utanför EU/EES (tredjeland) men vår IT-leverantör kan ha verksamhet i tredjeländer där personuppgifterna kan komma att behandlas. Om så är fallet är dock den behandlingen säker genom att det aktuella landet har en s.k. adekvat skyddsnivå eller genom att vår leverantör har tagit andra säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, såsom bindande standardavtalsklausuler. Vid all vår personuppgiftsbehandling iakttar vi nödvändig säkerhet för att skydda personuppgifterna

3.2 Lagringstiden

Marknadsrespons kommer att lagra dina personuppgifter så länge de är relevanta för fullgörandet av avtalet eller för vår marknadsföring. Vi kommer upphöra med marknadsföring till dig om du begär det. Eventuell behandling därefter sker bara för att följa rättsliga förpliktelser som Marknadsrespons kan ha.  

3.3 Dina rättigheter

Du äger den data vi har om dig och har därför rätt att begära att vi ska radera personuppgifter vi har om dig. Det kan dock vara mer effektivt att vi lägger en notis om att ni inte önskar att vi använder eller förmedlar din data. Detta beror på att vi dagligen hanterar stora mängder personuppgifter från allmänt tillgängliga källor och skulle ni vara med i en sådan leverans och vi har raderat dina personuppgifter så är risken att ni kommer med igen. Har vi däremot en spärr på er så kan vi hela tiden hålla reda på ert önskemål.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

Skulle du uppleva att Marknadsrespons inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi dock att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att som registrerad kan känna dig trygg hos oss på Marknadsrespons.

4. Reklamspärr

I all vår utgående korrespondens erbjuds du att begära en så kallad reklamspärr. Om du inte önskar få utskick från Marknadsrespons kan du när som helst kontakta oss och begära en så kallad reklamspärr.

Kontaktuppgifter

info@marknadsrespons.se eller 0510 – 220 95


Marknadsrespons AB:n tietosuojakäytäntö

Marknadsrespons Lidköping AB ("Marknadsrespons") suojaa henkilötietojasi ja käsittelee niitä Ruotsin lainsäädännön puitteissa. Marknadsrespons vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä kuvatun käytännön mukaisesti. Kun henkilötietosi rekisteröidään tai niitä muutoin käsitellään, on sinulla ruotsalaisen lainsäädännön mukaan oikeus seuraavaan tietosuojaan.

Sivustollamme ja kaikessa meiltä lähtevässä kirjeenvaihdossa on linkkejä tai viittauksia tietosuojakäytäntöömme, jotta sinun on helppo tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa henkilötietojasi. Olemme koonneet tähän yhteenvedon siitä, mitä henkilötietoja keräämme, kuinka käsittelemme henkilötietojasi ja kuinka sinulla on mahdollisuus rajoittaa tietojesi käyttöä markkinoinnissamme.

Voit ottaa yhteyttä meihin henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla info@marknadsrespons.se tai puhelimella +46 (0)510 220 95.  

1.    Yritystiedot

Marknadsrespons harjoittaa markkinointia ja konsultointia yrityksille. Marknadsrespons toimii messu- ja tapahtumajärjestäjänä Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa. Markkinointia kohdistetaan kiinteistöjen omistajille, kiinteistöosakeyhtiöille ja niiden hallitusten jäsenille, sekä muille ammattikohderyhmille. Markkinoinnillaan Marknadsrespons tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuden osallistua kävijänä ammattimessuille, sekä myy tapahtumien osallistumispaketteja näytteilleasettajille.

2. Mitä henkilötietoja me käsittelemme ja miksi?

2.1 Asiakkaat

Käsittelemme vain ammattiin ja asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja, kuten esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite. Kun tilaat palveluitamme brfadresser.se:n kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla tavoin, on Marknadsresponsin käsiteltävä henkilökohtaisia ??tietoja voidakseen täyttää sovitut tehtävät tai ryhtyäkseen toimenpiteisiin ennen sopimuksen tekemistä. Tavoitteenamme on sopimusten ja asiakassuhteiden hoitamisen lainmukainen toteutus.

2.2 Asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet

Asunto-osakeyhtiöiden hallituksen jäseniä koskevat henkilötiedot ovat saatavilla julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi Kaupparekisteristä. Käsiteltävät henkilötiedot ovat julkisia. Yleisesti käsiteltävät henkilötiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötunnusta käsittelemme vain, mikäli meillä on tarve tarkistaa henkilötietojen oikeellisuus. Henkilötunnustietoja emme myy tai luovuta eteenpäin kolmansille osapuolille. Emme käsittele ns. salaisia henkilötietoja. 

Markkinointirekisterimme tarkoituksena on kyetä markkinoimaan palveluitamme ja joissakin tapauksissa myymään hallitusten jäsenten henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin. Muiden yritysten nimissä tapahtuvassa markkinoinnissa vastuu käsitellä rekisteröityjä henkilötietoja siirtyy markkinoivalle yritykselle. Marknadsresponsilla on laillinen oikeus markkinoida palveluitaan, mutta kunnioitamme oikeuttasi kieltää markkinointi ilmoittamalla asiasta meille kirjallisesti. Markkinointikielto -kohdassa on ohjeet markkinointikiellon toteuttamiseen.

2.3 Ammattilaiset ja prospektit

Ammatti- ja prospektikohderyhmään kuuluvien henkilöiden tiedot saamme julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi verkkosivuilta. Nämä henkilötiedot ovat julkisia. Tästä kohderyhmästä käsittelemme vain yritysten nykyisten ammattilaisten sähköpostiosoitteita. Tavoitteenamme on tarjota ammattiin liittyviä palveluita ja käyttää lain mukaan oikeutettuja yhteystietoja tämän toteuttamiseen.

3. Tiedonsiirto, turvallisuus, tietojen säilytysaika ja oikeudet

3.1 Henkilötietojen luovuttaminen EU:n ulkopuolelle

Emme luovuta aktiivisesti henkilötietoja EU:n ulkopuolella toimiville yrityksille, mutta IT-toimittajalla, joka käsittelee henkilötietoja, voi olla toimintaa lainsäädännön ulkopuolisissa maissa. Tällaisissa tapauksissa, mikäli asianomaisen maan lainsäädäntö ei vastaa tietosuojaa, on toimittajamme toteuttanut muita turvatoimia suojaamaan henkilökohtaisia ??tietoja standardien mukaisesti. Kaikessa henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme tarpeellista tietosuojaa henkilötietojen suojelemiseksi.

3.2 Tietojen säilytysaika

Marknadsrespons tallentaa henkilötietosi, jos ne ovat olennaisia ??sopimuksen toimivuuden tai markkinoinnin kannalta. Me lopetamme markkinoinnin sinulle, jos pyydät markkinointikieltoa. Jälkikäteen tapahtuvaa tietojen käsittelyä tehdään vain Marknadsresponsin oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi.

3.3 Oikeudet

Sinä omistat henkilötietosi ja sinulla on oikeus pyytää käytössämme olevien henkilötietojesi poistamista. Käytännössä voi olla tehokkaampaa tehdä huomautus siitä, ettet halua meidän käyttävän tai välittävän tietojasi. Tämä johtuu siitä, että käsittelemme päivittäin suuria määriä henkilötietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä, ja mikäli tietosi on sisällytetty tällaiseen toimitukseen, on riski, että jo poistetut tietosi lisätään rekisteriimme uudelleen. Jos meillä on antamasi markkinointikielto, voimme seurata toiveitasi tehokkaammin.

Sinulla on oikeus tietää, miten henkilötietojasi käsitellään. Tämä tarkoittaa sitä, että voit rajoittaa tietojesi käyttöä. Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista, rajoittaa liiallista käsittelyä, poistaa perusteetonta käsittelyä ja pyytää siirtämään henkilötietoja järjestelmästä toiselle toimijalle, ns. tiedonsiirto.  

Jos havaitset, että Marknadsrespons ei käsittele oikein henkilökohtaisia ??tietojasi, voit ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen. Voidaksemme auttaa sinua mahdollisimman nopeasti, toivomme että otat ensin yhteyttä meihin. On tärkeää, että voit tuntea itsesi turvalliseksi Marknadsresponsin rekisteröitynä asiakkaana.

4. Markkinointikielto

Sinulla on mahdollisuus tehdä markkinointikielto koskien kaikkia meiltä lähteviä markkinointiviestejä. Jos et halua saada Marknadsresponsin markkinointiviestejä, voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä ja pyytää niin kutsuttua markkinointikieltoa.

Yhteystiedot

info@marknadsrespons.se tai +46 (0)510 220 95.